جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نقد مقاله«مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم با یهودیت، مسیحیت، و احادیث اهل سنّت» از منظر فایرستو

چکیده:
پخاخام ریوِن فایرستون (Reuven Firestone) خاورشناس آمریکایی در مقاله خود، با استفاده از سیر تاریخی تعیین ذبیح حضرت ابراهیم در ادیان ابراهیمی و بر مبنای شناختی که از این ادیان دارد و به باور اهمیت نژاد و آباء و اجداد از نظر همه پیروان ادیان، به مقایسه­ای بین یهودیت، مسیحیت و اسلام می­پردازد. وی حضرت اسحاق را از نظر یهودیت، مسیحیت و شیعه متقدم، و حضرت اسماعیل ـ که خود نیز قایل بر ذبیح بودن وی است ـ از نظر اهل سنّت و شیعه متأخر، به عنوان قربانی منتخب معرفی می­کند، و نظریات قابل تأملی را ارائه می­نماید که پذیرش آنها به منزله قبول سست و بی اعتبار بودن مبنای عقاید شیعی است و در پایان، شباهت مذهب تشیع را به مسیحیت و تسنن را به یهودیت از باب بنیان­گذاری توحید ناب از سوی اهل سنّت و ادامه آن توسط شیعه نتیجه می­گیرد.
در این پژوهش، ضمن بیان ویژگی‏های بارز مقاله مذکور، با استفاده از آیات و روایات و شروح و تفاسیر علما بر آنها، و اثبات این که شیعه متقدم و متأخر، با وجود هر دو نوع روایات در منابع شیعی، در تعیین ذبیح حضرت ابراهیم7 اختلافی نداشته­اند، مبانی و نظریات ضعیف و نادرست مقاله را استخراج کرده و به نقد و رد آنها – که بر پایه انتساب نادرست اقوال، بیان نااستوار سیر دیدگاه­ها، تلقی نادرست از روایات شیعه، آمارهای نادرست، و اتهام به شیعه در ابداع روایت و… صورت گرفته – پرداخته شده است تا خود دلیلی باشد بر استواری عقاید شیعه، که ناشی از تمسک به اهل بیت: است.