جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

گونه ها و روش هاي تفسير امام علي (ع) در روايات تفسيري اهل سنت

چکیده:
آگاهي از روش معصومين، به خصوص امام علي (ع) به عنوان وارث علم پيامبر، ما را در استفاده صحيح و روشمند از قرآن رهنمون مي سازد. ضرورت پرداختن به اين موضوع وقتي دوچندان مي نمايد که بدانيم شمار شايان توجهي از روايات اين امام همام در تفاسير اهل سنت ذکر و به آن ها استناد شده است.
مقاله حاضر به روش توصيفي – کتابخانه اي ابتدا روايات تفسيري امام علي (ع) را از اين مصادر استخراج و سپس گونه ها و روش هاي آن را بررسي کرده است و نتيجه مي گيرد که امام در سخنان خود، بسته به ظرفيت و فضاي حاکم، به روش هاي گوناگون روايي، لغوي، بيان مصداقي، تمثيلي و غيره قرآن را تبيين کرده است.