جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار

چکیده:
این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و امکان کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می‌دانند که انسان معاصر، تجربه می‌کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسانها است. این رهیافت تأکید دارد، خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارآیی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می‌گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه‌ای از دگردیسیها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می‌نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه، نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گروی تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت‌زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می‌نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، هز چند آموزه‌های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده‌آل تبیین شده است، ولی این رهیافت، در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد.