جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

پیامدهای کلان اجتماعی مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران در سه دهه اخیر

چکیده:
تاریخ تحولات فرهنگی – اجتماعی جوامع بشری، نشان می‌دهد که مهاجرت‌های دسته‌جمعی، پیامدهای زیادی بر زندگی فردی – اجتماعی مهاجران به وجود می‌آورد. بر اساس این واقعیت تاریخی، پژوهش حاضر، به موضوع مهاجرت و حضور بیش از سه دهه شیعیان افغانستان به ایران و چه دستاوردهای آن می‌پردازد؛ به ویژه این‌که شیعیان افغانستان هیچ محدودیتی برای همسان‌سازی با جامعه مقصد نداشتند؛ نه از نظر دینی- فرهنگی و نه از لحاظ زبانی و غیره. از این رو،با این پرسش مواجه می‌شویم که پیامدهای اجتماعی مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران در ابعاد وضعیت فرهنگی – اجتماعی زنان، پوشش و اعیاد ملی مهاجران چه بوده است؟ این مقاله تلاش می‌کند تا این موضوع را موشکافی کند و با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه‌ای)بدان پاسخی علمی دهد و فرضیه مهاجرت به ایران و علت ارتقاء جایگاه فرهنگی – اجتماعی بانوان و فرهنگ پذیری مهاجران در پوشش و اعیاد ملی را تحلیل نماید. بررسی‌های صورت گرفته نیز به این یافته‌ها انجامیده که مهاجرت به ایران، نگاه مهاجران را نسبت به زنان تغییر داده و افزایش سطح سواد، فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی زنان را به دنبال آورده و پوشش مهاجران و اعیاد ملی آن‌ها را نیز تغییر داده است؟