جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر

چکیده:

پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری با هدف کاهش عرضۀ مواد مخدر، مداخله‌هایی را برای افزایش قیمت و میزان توقیف مواد انجام می‌دهد تا به واسطۀ آن در فرایند دسترسی به مواد مخدر اختلال ایجاد کند. این مداخله‌ها ممکن است موجب بروز پیامدهای ناخواسته‌ای شوند که در تدوین برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. پرسش تحقیق حاضر، بررسی ماهیت پیامدهای ناخواستۀ کنترل‌های پلیسی بازار مواد و میزان اهمیت آن‌ها در راستای تعیین میزان اثربخشی برنامه‌هاست. برای پاسخ‌گویی به پرسش تحقیق، از روش‌های کیفی و به طور خاص مصاحبۀ عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در بازارهای خرید و فروش مواد (27 فروشنده و 41 مصرف‌کننده) و 20 نفر از ساکنان محله‌های خرید و فروش مواد مخدر (محلة دروازه‌غار و شوش) استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که برنامه‌های پلیسی کنترل بازار موجب می‌شوند که مصرف‌کنندگان برای تأمین مواد مورد نیاز خویش مرتکب جرایم مختلفی شوند. همچنین مداخله‌های پلیسی به علت عدم رعایت مداخله‌های کاهش آسیب، موجب بروز آسیب‌های بهداشتی و حتی مرگ مصرف‌کنندگان می‌شوند.
تحصیلات

محمد فرجیها: –
آزاده صادقی: دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

سمت

محمد فرجیها: گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق – دانشگاه تربیت مدرس – تهران – ایران
آزاده صادقی: –

تعداد صفحات

24

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۴، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶

نویسنده

آزاده صادقی,

محمد فرجیها

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.