جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ (مقایسه دیدگاه ابن سینا و سهروردی)

چکیده:
ابن‌ سینا و سهروردی هر کدام در آثار مختلف خویش، درباره وضعیت نفوس انسانی پس از مرگ از حیث سعادت و شقاوت به بحث پرداخته‌ اند. در مجموع نحوه مواجهه این دو  با این مسئله را از جهت صوری می‌توان در دو مدل عرضه کرد. آنها در برخی آثارشان بدون ارائه طبقه‌بندی منظمی درباره این مسئله بحث کردهاند و در برخی دیگر از آثارشان طبقه‌ بندی منظمی ارائه دادهاند. ابنسینا در المبدأ و المعاد طبقه ‌بندی سه‌ گانه و در رساله فی السعاده طبقه ‌بندی چهارگانه و در الاشارات و التنبیهات طبقه ‌بندی پنج‌گانه ‌ای از وضعیت این نفوس ارائه داده است. سهروردی نیز در برخی از آثارش بدون ارائه طبقه‌ بندی منظم، به بحث درباره این مسئله پرداخته و در برخی دیگر از آثارش طبقه ‌بندی دوگانه، برخی طبقه‌بندی سه‌ گانه و بعضی تقسیم چهارگانه و پاره ‌ای دیگر طبقه ‌بندی پنج‌گانه و در نهایت طبقه ‌بندی شش‏ گانه ‌ای ارائه داده است.
 از اینرو مقاله در صدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه ابنسینا و سهروردی در مورد این طبقه بندی است. با تحلیل دیدگاه این دو حکیم درمی‌یابیم که از برخی جهات همچون اصول و مبانی، ارائه نظریه با مدل صوری واحد و توجه به سعادت عقلی، میان این دو حکیم تشابه وجود دارد. بر عکس از جهات ذیل میان دو حکیم تمایز وجود دارد: 1ـ تأکید پررنگ‌تر ابن‌ سینا بر سعادت عقلی؛ 2ـ به رسمیت شناختن سعادت حسی از سوی ابن‌ سینا؛ 3ـ طرح مسئله تعلق نفوس به اجرام فلکی به صورت صریح از سوی شیخ اشراق؛ 4ـ تمایز روش‏شناختی دو حکیم در حل مسئله.