جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش

چکیده:

مسئلۀ قتل در فراش در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده‌اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته‌اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده‌اند. حقوق‌دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده‌اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئلۀ فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئلۀ مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجۀ اساسی در پی خواهد داشت که عبارت‌اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئلۀ قتل در فراش،
2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.
تحصیلات

غلامحسین الهام: –
محمدرضا عبدیان: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

سمت

غلامحسین الهام: دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا عبدیان: –

تعداد صفحات

26

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ،دوره ۱۳، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

نویسنده

غلامحسین الهام,

محمدرضا عبدیان

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.