جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

واکاوی ریشه های تاریخی رهبری خدمتگزار از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه

چکیده:
این پژوهش با تاسی از نامه های امام علی (ع) در نهج البلاغه بدنبال کشف و شناسایی شاخص ها و ویژگیهای رهبری خدمتگزار از دیدگاه ایشان است تا نتایج آن پاسخی به ابهامات موجود در زمینه چیستی رهبری خدمتگزار باشد. پژوهش حاضراز حیث هدف یک پژوهش بنیادی با راهبرد روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین است. یافته های تحقیق به شناسایی 3 مضمون غالب، 11 مضمون فراگیر، 45 مضمون سازمان دهنده، 119 مضمون اصلی و 87 مضمون فرعی منتج گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که رهبری از منظر امام علی (ع) مقوله ای است که بر سه اصل معرفت، ایمان و عمل استوار است. عمل و رفتار رهبری نیز دربرگیرنده شش حیطه خدامحوری، عقل محوری، بصیرت محوری، اخلاق محوری، خدمت محوری و فرایند محوری می باشد. شیوه رهبری امیر مومنان (ع)، رهبری خدمتگزار مبتنی بر ایمان و معرفت الهی است وخدمت و خدمتگزاری در شیوه رهبری ایشان به عنوان نقطه کانونی تمرکز در تربیت پیروان، بویژه رهبران، مدیران و کارگزاران محسوب می گردد.