جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

هرمنوتیک گادامری و تاویل بینامتنی

چکیده:

هدف مقاله حاضر، پژوهش و بررسی تطبیقی دو نگاه متفاوت دربـارة مقولـه تفسیرو تاویل در قالب ظرفیت سنجی و سـنجش نزدیکـیهـاو دوریهـای آنهاسـت . گـادامرو کریسـتوااز دو راه متفـاوت بـه نتـایجی ظـاهرا مشـابه میرسند. نظر گادامر در مورد هرمنوتیک ،دیدگاهی فلسفی است و به همـین جهت هرمنوتیک او نیز موسوم است به هرمنوتیک فلسفی.گادامر از شـرایط هستیشناختی امکان فهم [دیگری]میپرسد. البته گـادامر، پـیش داوریهـای فیلسوفان جدید دربارة فهم ، انسان ، زبان ، حقیقت و… را به چالش میکشدو براسـاس مبنـای تفکــر هیـدگرو فراسـوی اندیشــه متعـارف مابعــدالطبیعی سوژه -محور طرحی از اندیشه هرمنوتیکی به دست مـیدهـد.امـا رهیافـت کریستوا به مسئله هرمنوتیک و تفسیر،فلسفی نیسـت ، بلکـه رهیـافتی اسـت زبان شناختی در چارچوب اندیشه پساساختارگرا؛به این معنـا کـه کریسـتوا از ذات امورواز جمله زبان ، انسان ، نسبت بین آن دوو یا تاریخ و زمـان منـدی فهم به لحاظ هستیشناختی پرسش نمیکند. هرچند کریستوا واجـد دریافـت خاصی از همین معانی است و فیالمثل انسـان را سـوژه ای مـیدانـد کـه درفرایند شدن است و او را معیارو ملاک درست و نادرست به شمار نمیآوردو قوام آن را به زبان نمیداندو فهم را تـاریخی مـیشـمارد، امـا تلاشـی در جهت تبیین وتوضیح فلسفی این موضوعات صورت نمیدهد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-12_Issue-48_Pages-51-78.pdf” title=”ZEHN_Volume 12_Issue 48_Pages 51-78″]

تحصیلات

سمت

محمدجواد صافیان: استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
مهدی غیاثوند: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی پژوهشی ذهن- دوره 12، شماره 48، زمستان 1391

نویسنده

محمد جواد صافیان,

مهدی غیاثوند

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “هرمنوتیک گادامری و تاویل بینامتنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.