جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه

چکیده:

هدف از این مقاله، نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه است. روش تحقیق توصیفی−پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه‌های چهارگانه شهر کرج است که در سال تحصیلی 93−94 مشغول به تحصیل بوده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از تعداد 28194 نفر کل جامعه آماری و براساس فرمول کوکران 379 نفر مطالعه شدند. شیوه گرد‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته حاوی 70 سؤال بسته پاسخ از طیف لیکرت بود. جهت تأیید روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و از نظر اساتید مجرب استفاده شد که سرانجام پس از اصلاح و تأیید روایی، برای کسب پایایی، پرسشنامه میان 30 نفر از دانش‌آموزان در دسترس توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر 751/0 به دست آمد.

در تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار  spssدر سطح آمار توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. در این مقاله چهار بعد شامل مهارت‌های زندگی، بهداشت و ایمنی، فرهنگ و هنر، دینی و مذهبی بررسی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد، به جز بعد مهارت‌های زندگی میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه آموزشی در ابعاد دینی و مذهبی، بهداشت و ایمنی و فرهنگ و هنر تعادل برقرار نیست و به برنامه آموزشی نیاز وجود دارد.

تحصیلات

پریسا ایران نژاد-
فاطمه منعمی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سمت

پریسا ایران نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسئول)
فاطمه منعمی –

تعداد صفحات

16

فصلنامه

دوفصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره 12، شماره 25، پاییز 1396

نویسنده

پریسا ایران نژاد,

فاطمه منعمی

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 10 =