جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نقش مفهوم غایتمندی در تعیین ملاک (نقش مفهوم غایتمندی در تعیین ملاک (نا)بهنجاری در روان شناسی با رویکرد ماده گرایینا)بهنجاری در روان شناسی با رویکرد ماده گرایی

چکیده:

چکیده ایــن مقاله در دو بخش به مفهوم غایتمندی به عنــوان اصلی بنیادین در نحوه نگرش به انســان و هســتی، تبعات ناشــی از حذف این اصل در علم روان شناسی مبتنی بر نگرش ماده گرایی و تفاوت آن با روان شناسی مبتنی بر نگرش اسلامی به انسان و هستی می پردازد. به این منظور در بخش اول، تعریفی از اصطلاح غایتمندی و مفاهیم مرتبط ارائه می گردد و سیر تطور این مفهوم در تاریخ اندیشه غرب به صورت اجمالی توضیح داده خواهد شد. در همیــن بخش، به طور هم زمان، تبعات حذف اصــل غایتمندی برای نحوه تبیین تحول و شــکل گیری مدل های مختلف از انسان در رویکردهای مختلف روان شناسی و همچنین برای تعریف و تعیین ملاک نابهنجاری روان شــناختی توضیح داده خواهد شــد. در بخش بعدی این مقاله، جایگاه غایتمندی و معنی آن در هستی شناســی و انسان شناســی مبتنی بر آموزه های اســلامی شــرح داده می شــود. جایگاه محوری نگرش غایتمداری به هستی و انســان در آموزه های اســلامی، تغییرات بنیادینی را برای چگونگی تبیین پیدایش و تحول در ســطح فعالیت های انســانی و همچنین بــرای تعریف و تعیین ملاک هــای نابهنجاری روان شناختی به دنبال دارد. لذا در ادامه بخش دوم، به تفصیل، اصل انطباق به عنوان ملاک بنیادین تعریف بهنجاری و نابهنجاری در علم روان شناســی مبتنی بر نگرش ماده گرایی به نقد کشیده می شود و در پرتو اهمیت مفهوم غایتمندی در هستی و انسان شناسی اسلامی، اصل جهتمندی به عنوان مهم ترین ملاک تعریف نابهنجاری روان شناختی پیشنهاد می شود. بررســی امکان و چگونگی کاربســت این ملاک در حوزه بالینی و تربیتی، این مقاله را به پایان خواهد برد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/ZEHN_Volume-13_Issue-50_Pages-51-86.pdf” title=”ZEHN_Volume 13_Issue 50_Pages 51-86″]

تحصیلات

سمت

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

تعداد صفحات

35

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، دوره 13، شماره 50، زمستان 1391

نویسنده

فریبرز باقری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نقش مفهوم غایتمندی در تعیین ملاک (نقش مفهوم غایتمندی در تعیین ملاک (نا)بهنجاری در روان شناسی با رویکرد ماده گرایینا)بهنجاری در روان شناسی با رویکرد ماده گرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.