جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نقد و تحلیل تقابل‏های جنسیتی در رمان خاله بازی

چکیده:
ساختارگرایان تقابل‏های دوگانه را از مفاهیم بنیادین این رویکرد دانسته‏ اند و در مطالعات ادبی براین باورند که یکی از سازه ‏های متن، تقابل‏های دوگانه است که معنای پنهان آن را شکل می‏دهد. این تقابل‏ها در متون مختلف به شکل‏های متفاوتی بروز پیدا می‏کنند و می‏توان با تحلیل نوع و شیوۀ به کارگیری آن‏ها، به معنای پنهان متن دست یافت. مبنای تعیین تقابل‏ها، سه سطح اصلی روایت است: الف-رویدادها و پیرنگ؛ ب-شخصیت و شخصیت‏ پردازی؛ ج-نماد و نمادپردازی. از تحلیل تقابل‏‎هایی که در پس نگاه جنسیتی متن وجود دارد، این نتیجه برمی‏آید که در رمان خاله‏بازی، تقابل‏های مرتبط با مفاهیم جنسیتی به ‏نحوی بازتولید می‏شوند که دو سوی آن‏ها در نقطه‏ای به تعادل می‏رسند و به تعبیر دیگر، نویسنده در انتخاب و ترجیح بین دوسوی تقابل‏ها، جانب میانه‏ای را نگاه می‏دارد؛ چنانکه درباره زن نازا و زن بارور، زنی که با ذهن فرهیخته خود قدرت تربیت و پرورش دارد، برگزیده می‏شود. در این مقاله تقابل‎هایی که نشان‏دهندۀ نگاه جنسیتی رمان خاله‏بازی است و می‏تواند در مطالعات جامعه‏شناختی و به‏ویژه مطالعات زنان مورد استفاده قرارگیرد، استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.