جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

نتایج کاربردی و نقش باور به نظریۀ وحدت شخصی وجود ابن‌عربی در زندگی انسان

چکیده:

نظریــة وحــدت شخصــی وجــود ابــن عربــی کــه ثمــره و غایــت مهــم تــرین اصــل وجودشناختی عرفان او، یعنی اصل وحدت وجود اسـت ، افـزون بـر اهمیـت و تـأثیر عظیم آن بر حوزة فلسفة اسلامی و عرفان نظری، از پشتوانة کاربردی گسـترده ای در زندگی انسان نیز برخوردار است . برابر این نظریه ، وجود، واقعیتـی عینـی و اصـیل و درعین حال برخوردار از وحدت شخصی و ذاتی است که کثرت مشهود، کثرت در وجود نیست ؛ بلکه کثرت در مظـاهر و شـئون آن وجـود مطلـق واحـد اسـت . مسـئلة اصلی این جستار، بررسی تأثیرات این نظریه بر زندگی انسـان اسـت و ایـن پـژوهش ادعا دارد می تواند ثمرات عملی گستردهای در جنبه هـای گونـاگون زنـدگی انسـان داشته باشد. بنابراین ضمن توجه به تمایز میان مقام ادراک این نظریه که دسـتیابی بـه آن برای همگان امکانپذیر است و مقام تحقق آن که بـا وجـود تحقـق نیـافتن تـام و تمام آن در این عالم ، می توان طی سلسله مراتبی و بر اثر مراقبت هایی ، به مـدارجی از آن دست یافت . نوشتار حاضر، برخی از نتایج عملی این نظریه همچون خودشناسـی ، خداشناسی ، تخلق به اخلاق الهی ، رسیدن به کمال و عشق ورزی را با استناد بر متون اصلی خود او و نیز برخی تفاسیر شارحان آثار ابن عربی ، مورد بررسی قرار می دهد.

تحصیلات

• زهرا رسولی 1
دانشجوي دكتري حكمت متعالية دانشگاه فردوسي مشهد

سمت

• محمد کاظم علمی
دانشيار گروه فلسفة دانشگاه فردوسي مشهد و مديرگروه فلسفه

تعداد صفحات

18

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره 76،سال 20، تابستان1394

نویسنده

زهرا رسولی,

محمد کاظم علمی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “نتایج کاربردی و نقش باور به نظریۀ وحدت شخصی وجود ابن‌عربی در زندگی انسان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =