جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران

چکیده:
مقالة حاضر به اولویت‌یابی پژوهشی علوم اجتماعی زنان اختصاص دارد. اولویت‌یابی برآمده از تجربة کار میدانی اعضای اجتماع علمی این عرصة جوان تخصصی، ضمن توجه به چگونگی تداوم انباشتگی علوم اجتماعی زنان و نیز روشن‌سازی ابعاد پژوهشی مسیر طی‌شده، با نگاه به پرسش‌هایی که در این حیطه در ایران مطرح نشده یا بی‌پاسخ مانده‌اند دستاوردهای سودمندی دارد.
بنابراین، این تحقیق کوشیده تا از رهگذر مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته با پژوهش‌گران متخصص علوم اجتماعی به گردآوری اولویت‌های موضوعی آنان همت گمارد؛ اولویت‌هایی که ناظر به ارزیابی پژوهش‌های انجام‌شده در حکم بخشی از ساختار علمی این حیطه و نیز درک مقتضیات کنونی جامعة ایران از منظر ایشان است.
یافته‌ها نشان می‌دهد متخصصان با درک تغییرات اجتماعی پرسرعت چند دهة اخیر و تحول کرد و کارهای جنسیتی بر موضوعاتی چون سیاست‌گذاری‌ها، اشتغال، تفکیک جنسیتی، خانواده، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، سبک زندگی، مهاجرت، مطالعات فرهنگی زنان و مطالعات نظری تأکید دارند.