جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت و شناخت تفاوتدیدگاه زنان و مردان به این موانع انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعة آماری مطالعه را همة کارکنان زن و مردی تشکیل می‌دهند که مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با حداقل پنج سال سابقة خدمت دارند و در بانک‌های دولتی شاغل‌اند؛ تعداد 400 نفر از طریق نمونه‌‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برای نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با استفاده از دو آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه انجام شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در همة فرضیه‌ها، تفاوت معنی‌داری بین نظرهای زنان و مردان شاغل در بانک‌های دولتی کشور دربارة موانع ارتقای زنان به سطوح عالی مدیریت وجود دارد. هم‌چنین نتایج مطالعه بیان‌گر آن است که متغیرهای فرهنگ سازمانی حاکم، تمایل ‌نداشتن زنان به ارتقا و کلیشه‌های جنسیتی در جامعه، مهم‌ترین موانع و ویژگی‌های جسمی و روانی زنان، کم‌اهمیت‌ترین موانع تلقی شده است.