جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای رابطۀ بین منزلت‌های هویتی با رضامندی زناشویی زوج‌های شاهد و غیرشاهد دانشجو می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری کل دانشجویان متأهل اعم از شاهد و غیرشاهد دانشگاه‌های شهر کرج است و تعداد نمونۀ آماری، با توجه به ماهیت پژوهش، 400 نفر (200 نفر دانشجوی متأهل مرد و 200 نفر دانشجوی متأهل زن) تعیین شد. سپس از بین این دانشگاه‌ها، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای این پژوهش، از اجرای دو آزمون پرسش‌نامۀ منزلت هویت فرد (Eom-Eis-2) و پرسش‌نامۀ رضامندی زناشویی انریچ هم‌زمان به دست آمده‌اند. برای پاسخ به فرضیه‌ها و سؤال‌های پژوهش، با توجه به ماهیت متغیرها، از روش‌های استنباطی شامل آزمون‌های Z و t برای معنی‌داربودن ضریب همبستگی r و آزمون Zr فیشر برای مقایسۀ همبستگی‌های دو گروهی و هم‌چنین آزمون t و U من ویتنی برای مقایسۀ میانگین‌ها و مجموع رتبه‌های دو گروه استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که هویت‌یافتگی با رضامندی زناشویی ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد. به عبارتی، میزان رضامندی زناشویی در افرادی که از منزلت هویت‌یافتگی بالایی برخوردارند بیشتر است. هم‌چنین یافته حاکی از آن است که اختلاف همبستگی دو متغیر (رضامندی و ابعاد هویت) بین دو گروه متأهلین شاهد و غیرشاهد در بعد هویت‌یافتگی، به‌طور مثبت، معنی‌دار است، ولی در سایر ابعادِ هویت این اختلاف معنی‌دار نیست.