جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن

چکیده:
در مقالة حاضر، توسعة انسانی با تأکید بر شاخص تعدیل‌شدة مبتنی بر جنسیت در ایران ارزیابی و با کشورهای همسایة آن مقایسه شده است. روش به کار رفته روش تطبیقی و اسنادی با استفاده از داده‌های گزارش توسعة انسانی سازمان ملل در سال 2013 است.
نتایج حاکی از آن است که ایران به لحاظ شاخص‌های توسعة زنان در ردیف‌های انتهایی جدول کشورهای با توسعة انسانی بالا قرار دارد، اما ملاحظة اجزای این شاخص گویای آن است که ایران در زمینة شاخص‌های سلامتی و آموزش زنان از متوسط جهانی و متوسط کشورهای با توسعه‌یافتگی بالا بهتر عمل کرده است. از طرف دیگر، شاخص‌های مشارکت زنان در مجلس و بازار کار لزوماً معیار خوبی برای تشخیص توسعه‌یافتگی زنان کشورها به شمار نمی‌رود و تعریف شاخص‌های کارامدتر برای ارزیابی موقعیت سیاسی و اقتصادی زنان در جامعه ضروری است.