جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی

چکیده:

اسلام در مقام ثبوت، دین کامل ، تام و مرضی پروردگار در هـدایت ، رشـد و تعـالی انسانهاست ؛ ولی در مقام اثبات، کیفیت فرایند تحقـق بخشـی بـه ایـن مهـم، ماهیـت ادراک آدمی از معارف دینی و درنهایت ، کاربست معارف دینی در عرصة زنـدگی ، مؤلفه هـای اثرگـذار در نقـش آفرینـی دیـن در سـاحت اجتمـاعی بـه شـمار مـی رود. اینجاست که ضرورت نظام سازی یا نظام پردازی از معارف دینی ، احساس می شود تـا از رهاورد آن، اسالیب انتفـاع از معـارف دینـی اسـتخراج و در قالـب نظـام معرفتـی ، عرضه شود و در پایان امکان استقرار نظام کنشی بر مبنای نظام معرفتـی ، امکـانپـذیر شود. در این مقاله ، نگارنده می کوشد ابتدا به مفهوم پردازی و معناشناسی نظام سـازی بپردازد و در ادامه ، روش شناسی کشف نظام از منابع دینی را مبتنـی بـر رویکردهـای مختلف موجود، تنقیح و تبیین کند و در پایان، مدل مختار خود را ارائه کند. کشف نظام از معارف دینی ، از یکسو امکان تکـون فقـه حکـومتی را فـراهم خواهـد آورد و از سوی دیگـر قـدرت اثبـات کارآمـدی دیـن در عرصـة اجتمـاعی را بـرای اندیشمندان اسلامی پدید خواهد آورد. روش این پژوهش در گردآوری دادههای تحقیق بر منابع کتابخانه ای (بـه کـارگیری ابزار مطالعه ) و اندیشمندان حوزة نظامسازی (به کارگیری ابزار مصاحبه ) استوار است و در مقام داوری نیز از نظریة داده بنیاد بهره گیری شده است .

تحصیلات

• حسین بابایی‌مجرد
دانشجو دكتري مديريت گرايش خط مشي گذاري عمومي دانشگاه علامه طباطبايي

سمت

• بهروز رضایی‌منش 1
استاديار گروه مديريت دانشگاه علامه طباطبايي

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره 76،سال 20، تابستان1394

نویسنده

بهروز رضایی‌منش,

حسین بابایی‌مجرد

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 19 =