جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش‌جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:
فرهنگ عصر حاضر به افراد و به‌ویژه به زنان می‌آموزد که ارزش آن‌ها به ظاهرشان است. برخی افراد، وقتی احساس می‌کنند که ظاهرشان مطلوب نیست، دچار اضطراب فیزیک اجتماعی می‌شوند. نقش رسانه‌های جمعی که معیارهای زیبایی دور از دسترس ارائه می‌دهند و هم‌چنین شبکه‌های اجتماعی که این معیارها را تقویت می‌کنند در این مسئله انکارناپذیر است. مطالعۀ حاضر می‌کوشد تا میزان اضطراب فیزیک اجتماعی را در بین دختران، با هدف تعیین ارتباط این نوع اضطراب با رسانه‌های جمعی و هم‌‌سالان، تعیین کند. جامعۀ آماری شامل تمامی دانش‌جویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1391-1392 به تعداد 4514 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 376 نفر برآورد شد. داده‌ها به روش پیمایشی و با ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار 20- SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد: متغیرهای مستقل بررسی‌شده 10 درصد از تغییرات متغیر اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می‌کنند و متغیر هم‌‌سالان با 274/0 =  Betaبیش‌ترین مقدار واریانس اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می‌کند.