جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مبانی دین‌شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش‌شناختی آن

چکیده:

همة دانش ها به ویژه علوم انسانی ، بر مبانی و پیش انگـاره هـای گونـاگونی اسـتوارند کـه ازآن جمله ، مبانی دین شناختی است . نوع نگاه ما به دین ، در علم اثـر خواهـد گذاشـت . این مبانی عبارتاند از: چیستی دین ، اهداف و غایات دین ، آثـار و کارکردهـای دیـن ، منابع ثبوتی و اثباتی دین ، قلمرو و گسترة دین و … . این مبانی از جهات گونـاگونی در علم به ویژه علوم انسانی ، اثر مستقیم یا غیرمستقیم دارند. یکی از آثار و نتایج این مبـانی ، نقش آن در روش و منطق علم است . همانگونـه کـه علـوم انسـانی موجـود، بـر مبـانی دین شناختی خاص همچون جدایی دین از دنیـا، انفکـاک مبـدأ قلمـرو دینـی از قلمـرو دنیوی (قلمرو حداقلی برای دین )، ارتباط نداشتن علم و دین ، تحویـل و تحدیـد هـدف بعثت و جهـت گیـری دعـوت انبیـا در امـور بـاطنی ، فـردی و اخـروی و جـدایی آن از زندگی و حیات اجتماعی و … استوار است که این مبانی در روش و منطق این علوم نیز تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته است . منکران علم دینی نیز بـا ابتنـا بـر مبـانی مختلـف ، ازجمله مبانی دین شناختی ، علوم انسانی موجود را همچون مطلوب خویش پذیرفته و از اساس با امکان، ضرورت و مطلوبیت تولید علوم انسـانی اسـلامی مخالفـت مـی ورزنـد. مقالة حاضر ابتدا پس از مباحث مقدماتی ، به نقش مبانی در علـم بـه ویـژه علـوم انسـانی خواهد پرداخت و در ادامه ، ضمن اشـارة اجمـالی بـه تـأثیر نـوع دیـن شناسـی در علـوم انسانی موجود و همچنین مبانی دین شناختی منکران علم دینی ، مبانی دین شناختی علـوم انسانی اسلامی و برایند روششناختی آن، طرح خواهد شد.

تحصیلات

سمت

رمضان علی‌تبار
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات

22

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره 76،سال 20، تابستان1394

نویسنده

• رمضان علی‌تبار

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “مبانی دین‌شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش‌شناختی آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 19 =