جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

مؤلفه های وفاداری در خانواده در پرتو معناشناسی میثاق غلیظ در قرآن و تفاسیر

چکیده:
با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی، خانواده و عنصر مهم وفاداری در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی برای پایداری نهاد خانواده توجه به آموزه‌های قرآنی و لزوم کاربست آن در رابطة زناشویی ضروری می‌نماید.
قرآن از ازدواج با تعبیر «میثاق غلیظ» یاد کرده‌است. بر اساس آن، ازدواج یک تعامل روحی روانی شمرده می‌ شود. هم‌چنین ازدواج بر این اساس، پیمان محکمی به شمار می‌رود که باید محبت و انسانیت، محور ارتباط زن و شوهر باشد. قرآن نیز یادآوری خاطرات شیرین میان زن و شوهر را مفید می‌داند. این عوامل می‌تواند از مؤلفه‌های وفاداری در قرآن محسوب شود.