جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی

چکیده:

جرم سیاسی در روند رسیدگی های کیفری تابع قواعدی غیر از قواعد عام ناظر بر جرم عمومی می باشد. امروزه حقوق دانان و قانون گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی وجود افکار آزادی خواهانه و توجه به رهیافت های جرم شناسی و کیفرشناسی توجه به انگیزه شرافتمندانه از نظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده اند. در هر حال قانون گذار ایرانی بعد از گذشت سال های متمادی و سکوت و اهمال غیر قابل توجیه، سرانجام در تاریخ 4/3/1395 با تصویب «قانون جرم سیاسی» به وظیفه ای که اصل ١۶٨ قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی بر عهده وی گذاشته بود، جامه عمل پوشاند. به نظر می رسد که گرچه قانون گذار با در نظر گرفتن ارفاقات و امتیازات خاصی برای مجرمان سیاسی در ماده ۶ این قانون، سعی در وانمود کردن ایجاد یک نظام ارفاقی برای مجرمان عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام » سیاسی دارد، اما با آوردن عباراتی مانند قید در تعریف جرم سیاسی در ماده ١ و احصای محدود جرم سیاسی « توسط مرتکب در ماده ٢ و همچنین استثنا نمودن گسترده جرایم از شمول جرم سیاسی در ماده ٣، به تضییق غیر منطقی قلمرو جرایم سیاسی اقدام نموده است، این برخورد قانون گذار با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می شود.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/1540965576-9942-114-1.pdf” title=”1540965576-9942-114″]

سمت

عبد الرضا اصغری -استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی (نویسندۀ مسئول)

تحصیلات

کاظم خسروی-دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تعداد صفحات

31

فصلنامه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی اموزه های حقوقی کیفری-بهار و تابستان 1396 – شماره 13

نویسنده

عبد الرضا اصغری,

کاظم خسروی

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.