جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

چکیده:

شهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیانهاای فرهنگا مورد نظر سیاستگذاران است. سیاستگذاری در سه سطح محل ، منطقهای و مل ، باه مااباه تجل امر اعمال و توزیع قدرت، در فضای صورت م گیرد که بر پایه فرهنگ حااک بار روابط مردمان و نیز نظام اجتماع و سیاس است. فرهنگ به عنوان بنمایه فضای عموم بر سیاست و شهر تأثیر م گذارد و سیاستگذاری فضای عموم بر اساس فرهنگ زیربنای رق م خورد. این نوشتار به »فرهنگ پیشرو« به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عماوم م پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شاهر و مناسابات سیاسا بررس م کند و ضمن بررس روابط شهر، فرهنگ، سیاستگذاری و امنیت، نظریه فرهناگ پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهناگ اسات، در اهاار ساطح شای،اتگ ، بای،تگ ، اح،اسات تصعیدشده و تعقل سلی ، در کالباد سیاساتگذاری در فضاای شاهر واکاوی م نمایدشهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیان‌های فرهنگی مورد نظر سیاستگذاران است. سیاستگذاری در سه سطح محلی، منطقه‌ای و ملی، به مثابه تجلی امر اعمال و توزیع قدرت، در فضایی صورت می‌گیرد که بر پایه فرهنگ حاکم بر روابط مردمان و نیز نظام اجتماعی و سیاسی است. فرهنگ به عنوان بن‌مایه فضای عمومی بر سیاست و شهر تأثیر می‌گذارد و سیاستگذاری فضای عمومی بر اساس فرهنگی زیربنایی رقم می‌خورد. این نوشتار به «فرهنگ پیشرو» به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عمومی می‌پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شهر و مناسبات سیاسی بررسی می‌کند و ضمن بررسی روابط شهر، فرهنگ، سیاستگذاری و امنیت، نظریه فرهنگ پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهنگ است، در چهار سطح شایستگی، بایستگی، احساسات تصعیدشده و تعقل سلیم، در کالبد سیاستگذاری در فضای شهر واکاوی می‌نماید.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/09/PSQ_Volume-16_Issue-شماره-63-پاییز-92_Pages-147-168.pdf” title=”PSQ_Volume 16_Issue شماره 63 – پاییز 92_Pages 147-168″]

تحصیلات

علی علی حسینی: –
زهرا صادقی: –

سمت

علی علی حسینی: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
زهرا صادقی: –

تعداد صفحات

22

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، دوره 16، شماره 63 – پاییز 92

نویسنده

زهرا صادقی,

علی علی حسینی

ناشر

دانشگاه باقر العلوم (ع)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.