جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

فرآیند تأثیر حکمت سینوی و اسلامی در اندلس و اسپانیای معاصر

چکیده:
با مطالعه دقیق فرآیند شکل‌گیری تفکر فلسفی در جهان اسلام و ورود آن به اندلس، و سیر در مکتب مترجمان طلیطله و سپس ترویج آن در دیگر کشورهای جهان غرب و با بررسی و تحلیل نقش هر یک از فلاسفه اسلامی و آثار آن‌ها در می‌یابیم که ابن‌سینا از معماران اصلی بنای تفکر، فلسفه و علم در شرق و غرب بوده است، تا حدی که می‌توان ابن‌سینا و حکمت سینوی را سرچشمه رشد و تحول تفکر فلسفی غرب در سده‌های میانی، تصور کرد. نقش مؤثر و پویای تفکر اسلامی در کشور اسپانیا به دلیل هویت تاریخی800ساله آن تحت تأثیر حکومت اسلامی اندلس، این کشور را در سده‌های میانی به‌ عنوان ناقل اصلی تفکر اسلامی به جهان غرب مبدل نمود. در عصر حاضر نیز موضع واقع‌گرای اندیشمندان و محققان اسپانیایی، در شیوه برخورد با نقش متفکران اسلامی در فلسفه و تأثیر آن در فلسفه مدرسی و سپس در رنسانس، بهترین تصویر را از جایگاه و نقش تفکر اسلامی در جهان غرب ارائه می‌کند. این مقاله در صدد است به تبیین فرآیند سیر و میزان نقش و تأثیر ابن‌سینا و حکمت سینوی بر اندلس و اسپانیای معاصر به عنوان گذرگاه انتقال فلسفه اسلامی به جهان غرب بپردازد.