عوامل و زمينه هاي تقويت اخلاق کار از ديدگاه امام علي (ع)

چکیده:
اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تاکيد پيامبران عظام و ائمه اطهار(ع) بر متخلق شدن به آن در تمامي شئون زندگي، از نقش بي بديل اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي انسان حکايت دارد. بر اين اساس، توجه و به کارگيري آن در همه عرصه هاي زندگي، ضرورتي اجتناب ناپذير است. کار نيز به واسطه ارتباط تنگاتنگ با اخلاق، به نتايج مطلوب و شايسته منتهي نخواهد شد مگر اينکه اصول و معيارهاي اخلاقي مرتبط با آن مدنظر قرار گيرد. در اين ميان، عواملي هم در تقويت اتخاذ چنين رويکردي موثرند. در اين مقاله سعي شده است با استناد به آيات و روايات و به ويژه با تکيه بر کلمات گهربار امام علي(ع)، اين عوامل شناسايي و تجزيه و تحليل شود.