جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

عوامل موثر بر گرایش دختران به مانکنیسم (مطالعه موردی: تاثیر عروسک باربی در میان سایر عوامل گرایش به مانکنیسم)

چکیده:
گرایش دختران به سمت داشتن اندامی­مانکن، دستکاری در ویژگی­هایِ ظاهری و ساخت بدن­اجتماعی از پیامدهای جامعه­مصرفی است؛ که یکی از دلایل آن، الگوپذیری دختران از عروسک­های دوران کودکی می­باشد. از آنجایی که دختران­جوان نسبت به اندام خود حساسیت بیشتری دارند و معمولا درکودکی از عروسک­باربی الگوبرداری کرده­اند؛ تحت تاثیر فرهنگ­باربی یعنی مانکنیسم قرار می­گیرند.لذا هدف­اصلی انجام این پژوهش بررسی تاثیر عروسک­باربی بر گرایش دختران به مانکنیسم در میان سایر عواملِ­فردی، خانوادگی،اجتماعی و رسانه­ایی می­باشد. که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در حجم نمونه335 نفر انجام شد روش نمونه گیری تصادفی­ساده می باشد و چارچوب­نظری مورد استفاده، نظریه صنعت­فرهنگ، بازاندیشی و کاشت است. بطورکلی یافته­ها نشان می­دهد: عروسک­های دوران­کودکی، بخصوص باربی که چهره و اندام دختری­جوان دارد و صنایع زیادی جهت تبلیغ آن بکار گرفته شده، الگویی را به کودک ارائه می­دهند که در دوران نوجوانی و جوانی با آن به همسان­سازی می­پردازد.