جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی

چکیده:
این پژوهش در راستای بیان علت تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی است. طبق هرمنوتیک فلسفی گادامر، تفاوت تفاسیر در تفاوت پیش‌فهم‌ها، پیش‌فرض‌ها و انتظارات مفسران ریشه دارد. برای بررسی این مسئله، نگارنده ضمن بیان مفروضات رویکردهای مختلف فکری، تفاسیر آن‌ها دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان را بیان کرده است. بدین ‌ترتیب مشخص شده است میزان و نوع حقوقی که رویکرد‌های گوناگون برای زنان قائل‌اند با نوع نگرششان به زن و … ارتباطی تنگاتنگ دارد. در واقع، سنت‌گرایان (با انتظار حداکثری از متون دینی در راستای قانون‌گذاری در مسائل فردی و اجتماعی) دربارة فعالیت‌های سیاسی زنان حکم به عدم جواز داده‌اند و در مقابل اصلاح‌گرایان (که معتقدند قوانین کلی و برخی از جزئیات در متون دینی ذکر شده و تشخیص حکم برخی جزئیات بر عهدة عقل گذاشته شده است)، نظر مساعدی دربارة فعالیت‌های سیاسی و حتی مسئلة حکومت ارائه کرده‌اند و جنسیت را شرط نمی‌دانند.