جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

عرفان سینوی در ساحت عمل با تأکید بر سبک بیان خاص ابن‌سینا

چکیده:
<تعیین مختصات عرفان بر پایه سیره پیشوایان معصوم حاکی از تنزه عرفان اصیل از برخی روش‌های متعارف و  شناخته شده در این زمینه است. از این منظر عارف در صدد شناحت و مشاهده و وصول به حضرت حق است. افزون بر جنبه‌های نظری که مقدمات سیر و سلوک را تشکیل می‌دهد، اهتمام به عبادات و تصفیه نفس و دستگیری خلق به مثابه عمل صالح، طی طریقی است که تجربه‌اندوزی و سلوک عرفانی در ساحت عمل دانسته می‌شود؛ در صورتی که تنوع حیطه‌ها و علقه‌های مطالعاتی ابن‌سینا لحاظ شود، سخنان او در این‌باره با دقت نگریسته شود و مدل عرفان اصیل پیشوایان معصوم به عنوان شاخص برگزیده شود، سهم قابل توجهی از مختصات مهم عرفان اصیل در رفتار و آثار ابن‌سینا مشهود است.