جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

چکیده:
هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‎ های مدیریت جهادی از منظر قرآن است که باتوجه ‌‌به ضرورت به کارگیری مدیریت متناسب با مبانی و بسترهای بومی، فرهنگی و ارزشی هر کشور اهمیت بالایی دارد. نوع پژوهش از لِحاظ هدف، کاربردی و روش آن براساسِ نحوۀ گردآوری داده ‎ها توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ ماهیت تحقیق نیز آمیخته است. جامعۀ آماری، کلیّۀ خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی و مذهبی در حوزۀ مدیریت جهادی است که 36 نفر از آنان در حیطۀ مزبور به روش نمونه ‎گیری گلوله‌‌ برفی انتخاب گردیدند. در پژوهش فرارو با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‎ کاوی مؤلفه ‎های ناظر بر مدیریت جهادی از آیات قرآن کریم استخراج شد. سپس براساسِ از روش دلفی فازی، پرسش‌‌ نامه‎ هایی که در اختیار خبرگان قرار گرفته بود، تجزیه ‌‌و تحلیل گشت. به ‌‌منظورِ تعیین ارتباط میان مؤلفه ‎های مورد اجماع نخبگان، روش تحلیل و توسعه گزینۀ استراتژیک (سودا) به کار گرفته شد. آن ‌‌گاه با ادغام نقشه‎ های خبرگان، مدل واحدی اتخاذ شد و در نهایت از درون مدل نهایی پژوهش،33 مؤلفۀ مدیریت جهادی مورد اجماع خبرگان، که در تطابق با 26 مؤلفه برآمده از فرموده ‌‌های مقام معظّم رهبری بودند، در چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استخراج گشت؛ که تعدد مؤلفه ‎ها در بُعد فرهنگی و اجتماعی، از تمرکز این سبک از مدیریت بر زمینه ‎های فرهنگی و ارزشی مدیریت حکایت دارد.