جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد

چکیده:
هدف مقالة حاضر سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با تکنیک تحلیل خوشه‌ای انجام شده است. این پژوهش در سطح توصیفی و طبقه‌بندی با استفاده از ابزار ترکیبی متشکل از سه پرسش‌نامة نیمه‌استاندارد انجام شده است. جامعة آماری پژوهش را 30 زوج متأهل تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شده‌اند. بر اساس تکنیک مذکور، نمرات نمونه در ابعاد پنج‌گانة (توازن من ـ ما، فعالیت‌های مشترک، نزدیکی، استقلال ـ وابستگی و وفاداری) طلاق عاطفی در چهار دسته طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که 35% نمونه از حالت توازن خارج شده و در دو سر طیف قرار دارند و سایر اعضای نمونه در دو دستة «بیش‌تر متصل» و «بیش‌تر منسجم» قرار دارند. نمرات طلاق عاطفی برای زنان در همة ابعاد پنج‌گانه از مردان بالاتر است.