جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

سناريوهاي آخرالزمان و ظهور جهان قلعه اي به رهبري امريکا با تکيه بر واکاوي سينماي آپوکاليپتيک هاليوود

چکیده:
در نوشتار پيش رو، ابتدا سناريوهاي اصلي درباره آينده جهان مطرح مي شود، آن گاه با توجه به تداوم وضعيت موجود در سطح جهان، سناريوي «جهان قلعه اي» به عنوان محتمل ترين سرنوشت بشر تشريح و تبيين مي گردد. در ادامه نقش ايالات متحده در حفظ هژموني «سرمايه داري فاجعه» بررسي مي شود و خواهيم ديد که تداوم وضع موجود مي تواند عامل سقوط در آستانه بربريت باشد. در نهايت نيز با تحليل فيلم هاي پرفروش و بحث برانگيزي چون 2012، آرماگدون و روز استقلال، نمايش اين آخرالزمان جهان قلعه اي را به مثابه ايماژي تلخ، اما روشن گر از آينده جهان در صورت به چالش نکشيدن هژموني مذکور مورد واکاوي قرار خواهيم داد.