جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

ساخت آزمون اولیه آرامش روانی در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامی

چکیده:

این پژوهش با هدف ساخت آزمون اولیه آرامش روانی همسران، بر اساس منابع اسلامی صورت گرفت. برای جمع آوری آموزه های دین اسلام، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است و برای ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس، از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار استفاده شده در کنار آزمون محقق ساخته، پرسش نامه حالت- رگه اضطراب اسپیلبرگر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأمین نیازهای مالی، ارضای نیازهای جنسی و عاطفی و ایمان مناسب و متناسب، همسران چهار عامل اصلی در ایجاد آرامش روانی همسران می باشند. روایی محتوای سازه مذکور توسط کارشناسان خبره تأیید شده است. روایی ملاک با محاسبه ضریب همبستگی مقیاس حاضر با پرسش نامه حالت- رگه اضطراب اسپیلبرگر در سطح 05/0 معنادار می باشد. روایی سازه، با محاسبه همبستگی هر یک از خرده آزمون ها با نمره کل و همچنین همبستگی خرده آزمون ها با یکدیگر در حد مطلوبی قرار دارد. اعتبار آزمون نیز با اجرا بر روی نمونه 108 نفری و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 924/0، تأیید شد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/1560917720-9716-38-3.pdf”]

سمت

رحيم ناروئي نصرتي- استاديار گروه روانشناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره, محمدرضا احمدي -ستاديار گروه روانشناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

تعداد صفحات

20

تحصیلات

سلمان نعمتي -كارشناس ارشد روانشناسي خانواده مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی و دین- سال دهم -تابستان -1396 شماره 2 (پیاپی 38)

نویسنده

رحیم نارویی نصرتی,

سلمان نعمتی,

محمد رضا احمدی

ناشر

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “ساخت آزمون اولیه آرامش روانی در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.