جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

زنان و محیط زیست: از اسطوره‌های دیروز تا گام‌های امروز «تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان مستقل، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همایش‌ها»

چکیده:
از دوران بسیار کهن حیات بشر، آدمی به‌واسطة بسیاری از هم‌سانی‌های «زن» با «طبیعت» و «محیط زیست» طبیعی اطرافش، وجود زن را به‌منزلة مظهری مقدس گرامی می‌داشت و می‌پرستید. این هم‌سانی‌ها، نه‌فقط در اسطوره‌های مربوط به تولد آدمی و اسطوره‌های مربوط به تغذیه و تداوم حیات، بلکه حتی در اسطوره‌های مرگ نیز خود را می‌نمایاند. بدیهی است که این مفاهیم بنیادین اسطوره‌ای، ناخودآگاهانه زنان را به طبیعت نزدیک‌تر می‌کرد؛ گویی زمین خواهری است که باید به عشق تمام مراقبتش کرد و نگاه‌دارش بود. این دیدگاه، در بسیاری از آیین‌های کهن و معاصر، که زنان در انجام و اجرای آن‌ها نقش اصلی برعهده دارند و نیز در بسیاری از آیین‌های رازآموزانه دیده می‌شود. چنین دیدگاهی، به‌رغم تمامی تغییراتی که در جنبه‌ها و حوزه‌های گوناگون حیات بشر طی ادوار گوناگون تاکنون روی داده، همچنان پابرجا مانده است؛ تاجایی‌‌که امروزه، حس عمیق مسئولیت زنان به محیط زیست را در قالب‌ها و به‌صورت‌های گوناگون ـ از تشکل‌های مردم ـ نهاد ملی و بین‌المللی تا فعالیت‌های زنان مستقل و وب‌سایت‌های بین‌المللی مشهور تا همایش‌های جهانی می‌توان یافت. پژوهش حاضر، عمدتاً به بررسی روند ارتباط اسطوره‌ای زنان با محیط زیست، و نقش زنان به‌منزلة به میراث‌گذارندگان میراث معنوی محیط زیست برای نسل‌های آینده و شیوة حفظ و انتقال این میراث، به شیوه‌ها و روش‌ها‌یی که بدان‌ها اشاره شد می‌پردازد.