روش ها و ويژگي هاي شيوه هاي اصلاحي امام علي(ع)

چکیده:
در دوران کوتاه حکومت امام علي(ع) مهم ترين مسأله اي که امام(ع) را به خود مشغول داشت، اصلاحات بود. امام(ع) با اطلاع از اينکه جامعه نيازمند اصلاحات عميق و گسترده است، حکومت را پذيرفت و از همان روزهاي اول قدم در راه اجراي آنها نهاد. اصلاحات مورد نظر اميرمؤمنان(ع)که از نظر استراتژي يا روش آميزه اي از روش ايجاد تغييرات تدريجي درون ساختاري و روش تغييرات ساختاري يا تغييرات انقلابي بوده، ويژگي هاي خاصي داشت. مهم ترين ويژگي هاي شيوه هاي اصلاحي امام، مقدم بودن اصلاح حاکميت اسلامي بر فتوح و جنگ با مشرکان، مقدم بودن اصلاح نظام سياسي بر نظام اقتصادي، رجحان عدالت بر امنيت و اصلاح همه جانبه که اين ويژگي ها تحت عنوان اصلاح در تفکر و بينش حاکم بر ساختار سياسي حاکم است و نفي خشونت و خون ريزي در راه اجراي اصلاحات و عدم بهره گيري از شيوه هاي غيراسلامي که اين موارد تحت عنوان اصلاح در رفتارهاي سياسي حاکم بر جامعه جاي مي گيرد. در اين مقاله به تبيين اين ويژگي ها پرداخته مي شود