جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)

چکیده:

از عوامل توسعه اقتصادی، وجود ابزار های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی، افزون بر تطابق با فقه اسلامی، باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی نشان می دهد غالب این مطالعات، روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیده اند؛ درنتیجه یافته های محققان و ابزارهای طراحی شده، از اعتبار علمی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده، یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد. این مقاله می کوشد با آسیب شناسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی اسلامی و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها، روش لمی و استانداردی برای طراحی ابزار مالی اسلامی پیشنهاد نماید. در این روش پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله، ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قرار می دهد که شامل نیازسنجی از ناشران، سرمایه گذاران و بررسی آرای فقیهان، اقتصادانان، حقوقدانان و استادان حسابداری است.

 

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/IEC_Volume-18_Issue-69_Pages-17-51.pdf” title=”IEC_Volume 18_Issue 69_Pages 17-51″]

سمت

سید عباس موسویان-استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی )نویسنده مسئول(.

تحصیلات

حامد تاجمیر ریاحی-دانش . آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق ع

تعداد صفحات

35

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی- سال هجدهم- بهار 1397- شماره 69

نویسنده

حامد تاجمیر ریاحی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.