جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

رمان تاريخي عذراء قريش اثر جرجي زيدان، الگوي حقانيت امام علي (ع)

چکیده:
نگارنده در نوشتار پيش رو بر آن است که قضاياي دوره خليفه سوم و بعد از آن خلافت امام علي (ع) و مسائل مربوط به آن را از منظر رمان تاريخي برجسته عذراء قريش نوشته جرجي زيدان، نويسنده معاصر مسيحي لبناني، بررسي کند. آن چه از تورق و جست وجوي اين داستان به دست مي آيد اين است که امام علي (ع) شخصيت منحصر به فردي است که علاوه بر جاي گاه ويژه اش در بين مذاهب مختلف اسلامي، در بين پيروان اديان ديگر نيز جاي گاه والايي دارد. نويسنده داستان مذکور با سه رويکرد عمومي نقش مروان بن حکم در حوادث دوره خليفه سوم، ماجراي قتل عثمان و خلافت امام علي (ع)، و حوادث بعد از آن اين رمان را نوشته است. بنابراين، در گفتار حاضر با محور قرار دادن اين سه رويکرد حوادث از زبان شخصيت اصلي آن (اسماء) بررسي شده است.