داخل رو نگاه کنید

رضایتمندی و زیارت (مورد مطالعه : زائران ایرانی در پیاده روی اربعین 1398 در عراق)

چکیده:
پژوهش پیــشرو، با توجه به فرصت‌های مادی، معنوی و فرهنگی که پیاده‌روی اربعین در عراق به ارمغان می‌آورد، در راستای توسعه گردشگری مذهبی و با هدف بررسی رضایتمندی زائران ایرانی در جامعه میزبان صورت گرفته است.
برای رسیدن به اهداف تحقیق، از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده. پژوهش با روش کیفی از نوع پدیدارشناختی توصیفی صورت گرفته و اطلاعات مورد نظر از طریق ابزار مشاهده و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شده. حجم نمونه، شامل  27زائر ایرانی است که برای انتخاب آنها از نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده.
یافته‌ها نشــان میدهند که رضایتمندی در بُعد زیرساخت‌های فضایی (محیطی)، پایین است؛ ولی میزان رضایتمندی زائران در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و دینی در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین برخی نیازهای اساسی زائران، عبارت‌اند از: افزایش ناوگان حمل و نقل، نظارت جدی بر نرخ‌گذاری کرایه‌ها، افزایش زیرساخت‌های ارتباطی مخابراتی، فراهم کردن امکانات سرمایشی، بهداشتی، اسکان مناســب، تعریض و رفع اشکالات فنی جاده‌ها به منظور کاهش خطرات جاده ای، ایجاد مراکز فرهنگی بیشتر برای پاسخگویی به سؤالات و شبهات.