جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

دلالت‌های تربیتی احکام کتابت بر اساس دیدگاه شهید ثانی

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، استخراج دلالت‌های تربیتی احکام کتابت و نشر علم است. برای این منظور باب پنجم کتاب منیة المرید فی اداب المفید و المستفید نوشته زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی معروف به شهید ثانی، مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی که بر اساس سؤال اصلی تحقیق و با رویکرد تحلیل کیفی با فرآیند تحلیل مضمون برای دریافت ایده آشکار و پنهان مؤلف، به روش تحلیلی و استنباطی وارد متن شده، دلالت‌های تربیتی استخراج شد. یافته‌های پژوهش عبارتند از: خلوص نیت به مثابه حس جهت‌یابی مشروع، توجه به مسئولیت اجتماعی، تولید و نشر علم نافع، سرمایه‌گذاری بهینه، سخاوت علمی و توسعه سرمایه. نتیجه یافته‌ها حاکی از آن است که دلالت‌های تربیتی در دو بعد فردی و حاکمیتی قابل بیان است که در نهایت در صورت مساعدت می‌تواند به خیر عمومی منجر شود.