جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

چکیده:
از نگاه فارابی سعادت انسان در بستر زندگی اجتماعی رقم می‌خورد و ارتباط و مفاهمه بین فرهنگی، متضمن سعادت و پیشرفت زندگی مدنی است. او در میان صناعات متفاوت منطقی، خطابه را دارای ویژگی‏های مهمی مانند عامه فهم بودن و شمول موضوعی می‌داند و آن را جهت مفاهمه همگانی و تربیت افراد جامعه مناسب می‌شمارد. او که دارای دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی است، خطابه را برخوردار از دو حیثیت راهبردی فرهنگی می‌انگارد: یکی آن‌که معارف حقه برهانی را که فراتر از سطح فهم عامه است، با شیوه‌های اقناعی، تسهیل و به أذهان مردم نزدیک می‌سازد. به دیگر سخن، خطیب به ترویج حکمت و حقایق یقینی می‌پردازد. حتی در علومی چون پزشکی، برای فرهنگ‏سازی و رواج رفتارهای صحیح بهداشتی و طبی در میان عامه که از دانش طب بی‏بهره‏اند، روش‏های خطابی مورد نیاز است؛ دوم آن‌که در معارف اعتباری که برهان راه ندارد و تنها شیوه‏های جدلی و خطابی قابل اجراست، شیوه‏های خطابی بر جدلی ارجحیت دارد و ادراک جمهور نسبت به گفت‌وگوی خطابی از پذیرش بیش‌تری برخوردار است.