داخل رو نگاه کنید

خروج امریکا از برجام و مقابله با راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه زمینه‎ها و علت‎هایی را می‎توان برای خروج امریکا از توافق هسته‎ای ارائه کرد. بدون بررسی زمینه‎ها و عوامل مؤثری که در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی امریکا مؤثر است، نمی‎توان اقدام امریکا درزمینه خروج از برجام و آغاز جنگ اقتصادی بر ضد ایران را ریشه‎یابی کرد. در این مقاله، از «نظریه پیوستگی جیمز روزنا» سود جسته‎ایم. روزنا که در مدل‎های نظری تجزیه‎وتحلیل رفتارهای سیاست خارجی، نماینده تلفیق دو سطح تحلیل خرد و کلان به‎شمار می‎رود، بر این باور است که در بررسی و تحلیل سیاست خارجی هر کشوری باید به پنج دسته متغیرهای اصلی فرد، نقش، حکومت، جامعه و درنهایت نظام بین‎الملل توجه شود. یافته این پژوهش در زمینه خروج امریکا از برجام و مقابله با راهبرد بازدارندگی نامتقارن ایران نشان می‎دهد که اگرچه دال مرکزی این پدیده متغیر فردی و شخصیتی ترامپ است، اما سایر متغیرها، به‎رغم تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست خارجی امریکا در قبال ایران، بیشتر در نقش عوامل واسط، تحریک‎ساز و تأثیرگذار فرصت‎جویانه در بستر شرایط شخصیتی ترامپ ظاهر شده‎اند.