جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

حکمت معتدل و دو مسئلۀ فلسفی

چکیده:

حکمت معتدل یا مدرسة معتدل، عنوانی است که افکـار و اندیشـه هـای حکـیم سـدة یازدهم و دوازدهم هجری قمری، ملا محمد تنکابنی بدان متصف شده است . در این مقاله ، وجه تسمیة اندیشه های او به مدرسة معتدل بررسی شده و روشـن مـی شـود در دو سدة یادشده، دو مسئلة اشتراک معنوی وجود و اوصـاف الهـی از جنجـالی تـرین مباحث بودند که افزون بر صبغة فلسفی ، از مباحث حـوزة فلسـفة دیـن نیـز بـه شـمار می روند. اغلب اندیشمندانی که شاگرد ملا رجبعلی تبریزی بودنـد، بـه پیـروی از او، اشتراک معنوی وجود را منکر شـده و در بحـث اوصـاف الهـی نیـز روشـی خـلاف حکمای مشهور در پیش گرفته اند، حکیم تنکـابنی نیـز از شـاگردان تبریـزی بـوده و فلسـفه را نـزد او خوانـده اسـت ؛ ولـی در هـر دو مبحـث از اسـتادش مـلا رجبعلـی و شاگردان او فاصله گرفتـه و بـا نقـد نظـر آنـان، بـه اثبـات اشـتراک معنـوی وجـود و اوصاف واجب الوجود پرداخته است ، همین سبب شده او در فلسـفه ، پیـرو مدرسـه و مکتب معتدل به شمار آید.

تحصیلات

سمت

ابو الحسن غفاری
عضو هیئت علمی پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات

28

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات، شماره 76،سال 20، تابستان1394

نویسنده

ابو الحسن غفاری

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “حکمت معتدل و دو مسئلۀ فلسفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 2 =