جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تقریری نو از اخلاق فضیلت: مولفه های فضیلت از دیدگاه رابرت آدامز

چکیده:
رابرت آدامز در کتاب نظریۀ فضیلت، می‌کوشد تا تقریری نو از اخلاق فضیلت ارائه دهد. از نظر او، مؤلفه‌های اصلی فضیلت عبارتند از «بودن در جهت امور خوب» و «ارزشمندی». خوبی مطابق با تلقی افلاطونی-الهیاتی آدامز، این‌همان با خداوند مهربان به عنوان «خوب نامتناهی» است و همۀ امور خوب به عنوان خوب‌های متناهی، به میزان مشابهت با خداوند خوب و ارزشمنداند. بدین ترتیب، بودن در جهت امور خوب به شیوه‌های متفاوت رابطه و مواجهه با امور خوب دلالت می‌کند که شامل خواستن، عشق ورزیدن و احترام گذاشتن و مانند این‌هاست. ارزشمندی به آن نوع خوبی اشاره دارد که غیرابزاری است و چیزی را که برخوردار از آنست، درخور تحسین و ستایش، عشق و احترام و حتی شایسته پرستش می‌کند. آن چه در دیدگاه آدامز محل اِشکال است اینست که او برای ارزشمندیِ «بودن در جهت خوب» معیاری ارائه نداده و آن را به عهدۀ شهود ما نهاده است درحالی‌که تشخیص ارزشمندی برای تمایز فضیلت از غیرفضیلت نیازمند معیار است.