جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تفاوت‌های جنسی در دل بستگی به خدا: نقش تعدیل‌کننده پایگاه هویت

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت‌های جنسی در دلبستگی به خدا با تأکید بر نقش پایگاه هویت من در دانشجویان دانشگاه قم انجام شد. در این مطالعة همبستگی، 370 نفر دانشجو (190 پسر و 180 دختر) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند، به آزمون گسترش‌یافته عینی پایگاه هویت من (EOM-EIS-2) و دلبستگی به خدا (ATG-37) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه به شیوة سلسله‌مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. نمرات بالاتر دختران در دلبستگی ایمن و دوسوگرا و نمرات بالاتر پسران در دلبستگی اجتنابی، تفاوت معنادار میان پسران و دختران در دلبستگی به خدا را نشان می‌دهد؛ ولی بین این دو جنس به لحاظ توزیع در چهار نوع پایگاه هویت، تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج نشان می‌دهد جنس آزمودنی‌ها پیش‌بینی‌کنندة معناداری برای هر سه نوع دلبستگی به خداست؛ ولی در پایگاه هویت، فقط دو پایگاه هویت تحقق‌یافته و سردرگم در پیش‌بینی دلبستگی ایمن و دلبستگی اجتنابی به خدا بتای معنادار دارند که با ورود اثر متقابل جنس و پایگاه هویت به معادلة رگرسیون، مشاهده می‌کنیم بتای هویت تحقق‌یافته کاهش می‌یابد و از معناداری خارج می‌شود؛ درحالی‌که بتای هویت سردرگم کاهش می‌یابد؛ ولی همچنان معنادار است. در دلبستگی دوسوگرا به خدا، فقط یک پایگاه هویت سردرگم بتای معنادار دارد که با ورود اثر متقابل جنس و هویت به معادلة رگرسیون، مشاهده می‌کنیم بتای هویت سردرگم کاهش می‌یابد و از معناداری خارج می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت جنس و هویت دو متغیر پیش‌بینی‌کننده در دلبستگی به خدا هستند و هویت در رابطة میان جنس و دلبستگی به خدا نقش معنادار دارد.

[pdf-embedder url=”https://ketabshenakht.com/wp-content/uploads/2020/10/95EB172F73829173A4B3AABFE3DE8286.pdf”]

سمت

پژوهشگر مرکز تحقیقات زن وخانواده

تعداد صفحات

19

فصلنامه

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جنسیت وخانواده-سال ششم-شماره اول-بهار وتابستان 1397

نویسنده

عباس اینه چی

ناشر

مرکز تحقیقات زن و خانواده

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی هنوز نیست.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “تفاوت‌های جنسی در دل بستگی به خدا: نقش تعدیل‌کننده پایگاه هویت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.