جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحول دینی- اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاترکتورگوت آتام

چکیده:
ترکیه در دوره معاصر، تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته و کم‌تر کشوری دچار این تغییرات شده است. زمانی این کشور سکان‌دار مرجعیت سیاسی و دینی بخش وسیعی از دنیای اسلام بود. زمانی دیگر، پیش‌تاز سکولاریسم در کشورهای اسلامی گردید. (تاریخچه) درک چنین تحولی، نیازمند حل ابهامات گسترده در این زمینه است؛ (مسأله) که مولود عدم تلاش جدی علمی در زدودن آن است. (پیشینه) این نوشتار در راستای برطرف‌سازی بخشی از این ابهامات در پی پاسخ به این پرسش است: تحول دینی- اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاتورک از چه فرایند و برایندی برخوردار است؟(سؤال) هدف اصلی مصطفی کمال، رسیدن به تمدن و فرهنگ مدرن غربی بود؛ لذا هر آنچه که مانع بر سر راه این هدف محسوب می‌شد مورد تغییر و تحول قرار گرفت. (فرضیه) این مقاله در پی آن است که بگوید: مصطفی کمال اگرچه نتوانست در اصل اعتقادات و باورهای مردم خللی ایجاد کند، اما موفق شد فاصله برگشت‌ناپذیری با گذشته سنتی مردم به وجود آورد. (هدف) دسترسی به چنین هدفی، با مطالعه اسنادی و به روش تحلیلی میسر است. (روش) از اقدامات آتاترک می‌توان دریافت که هیچ تغییری بدون رضایت‌مندی مردم به تمدن نمی‌انجامد.