جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل کُد اخلاقیِ «محبّت» در آئین کاتولیک

چکیده:
نظام اخلاقی سامانه‌ای است که بر پیروان خود حاکم می‌شود و رفتار و اوصاف اختیاری آنان را در روابط چهارگانه‌شان (رابطه با خود، خداوند، دیگران و محیط زیست) تنظیم می‌کند و سامان می‌دهد. هر نظام اخلاقی، در درون خود عناصر و اجزایی دارد که کُدهای اخلاقی از اصلی‌ترین عناصر نظام های‌اخلاقی تلقی می‌شوند. کُد اخلاقیِ محبت، اصلی‌ترین دستور اخلاقی در نظام اخلاق مسیحی و کاتولیک است. این اصل حاکی از آن است که آدمیان باید به خداوند، خود و دیگران – بدون در نظر گرفتن پاداش – محبّت کنند. به اعتقاد پیروان آئین کاتولیک، این اصل اخلاقی، انسان را از بَرده بودن خارج ساخته و او را به مقام فرزند خدا می‌رساند. شادی و صلح میان انسان‌ها نیز از فواید و مزایای این کد اخلاقی دانسته شده است. در این نوشتار، در گام نخست، کُد اخلاقی محبّت با بهره‌گیری از منابع دینی در آئین کاتولیک طرح و تبیین می‌شود و در ادامه، تحلیل و نقد می‌شود.