جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل و بررسی رابطه ذات و اوصاف حق‌تعالی

چکیده:
موضوع مقاله حاضر تحلیل و بررسی رابطه ذات و صفات حق‌تعالی است. در این نوشتار، فرضیه عینیت مصداقی صفات و ذات حق‌تعالی به ثبوت میرسد و فرضیه‌های رقیب یعنی فرضیههای سلبی، نیابت، حال و زیادت صفات بر ذات، ابطال می‌شوند. هدف اصلی طرح مسئله، نقد نظریات در بحث رابطه ذات و صفات باریتعالی و تبیین نظریه توحید صفاتی است. روش انجام تحقیق، توصیفی، ‌تحلیلی و انتقادی است. مهم‌ترین نتایجی که این مقاله به آنها دست یافته است، عبارت‌اند از بطلان نظریه سلبی صفات، بطلان نظریه نیابت(تعطیل ونفی)، بطلان نظریه حال، بطلان نظریه زیادت صفات برذات، تبیین نظریه عینیت مصداقی صفات و ذات و تبیین نظریه توحید صفاتی که بر نظریه عینیت مصداقی صفات و ذات، منطبق است.