جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل نقش «دلسوزی» هدایتگر اخلاق در متقاعدسازی مخاطب

چکیده:
هدایتگر یا راهنمای اخلاق‌‌، کسی است که دیگران را به انجام کار خوب / درست و ترک کار بد‌ ‌/‌ نادرست راهنمایی می‌کند. هدف پژوهش حاضر‌‌، تحلیل نقش شفقت و دلسوزی به مثابه منش و رفتار هدایتگر اخلاق در متقاعدسازی مخاطب است. روش پژوهش از نوع تحلیل داده‌بنیاد و تحلیل منطقی است. جامعهٔ آماری‌‌، دانشجویان کلاس معارف‌‌، متربیان و مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر هستند و نمونهٔ تحقیق شامل 55 نفر از آنها ـ به صورت هدفمند ـ است. از کُدگذاری و تحلیل منطقی داده‌ها، این نتایج بدست آمد که دلسوزی هدایتگر با پنج گونه رفتار متمایز می‌شود و از دو مسیر مرکزی و پیرامونی‌‌، به متقاعدسازی مخاطب می‌انجامد؛ مسیر مرکزی‌‌، با نشانگری اهمیت بالای پیام و آگاهی‌بخشی به مخاطب نسبت به ناگواری وضعیتش‌‌، توجه او را به محتوای پیام معطوف می‌کند. مسیر پیرامونی با ایجاد احساس مثبت مخاطب نسبت به خود‌‌، ایجاد احساس محبوبیت نسبت به هدایتگر و قابل اعتماد بودن وی‌‌، برانگیختن حس جبران لطف‌‌، توجه مخاطب را به شخص پیام‌فرست معطوف می‌کند.