جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

چکیده:
برای توسعه و سامان‌دهی جریان تحقیقات در حوزة «زن و خانواده» از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، لازم است معضلات و کمبودهای پژوهشی در این زمینه، به لحاظ کمی، بررسی و ارزیابی شود. از این رو، مجریان پژوهش حاضر ضمن بررسی همه‌جانبة ۱۳۳ نشریة علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در گروه علوم انسانی (از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰)، مبادرت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی شامل 1990 مقاله با موضوع زن و خانواده کردند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی کلیة متغیرهای موجود در متن مقالات اعم از گرایش‌ و روند موضوعی مقالات، روند رشد مقالات بر اساس سال انتشار، فراوانی آن‌ها در فصل‌نامه‌‌ها، تعداد نویسندگان و جنس و سطح تحصیلات آن‌ها، مبانی نظری مقالات، و کلیدواژه‌ها صورت گرفته است.