جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل روایت کاربران متأهل از مشارکت در سایت‌های همسریابی

چکیده:
این مطالعه با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای به تحلیل پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ کاربران اعم از مردان و زنان متأهل در تالارهای همسریابی انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری هدفمند با 11 عضو متأهل در تالارهای همسریابی از طریق واتس‌اپ مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته انجام شد و با نرم افزار مکس کیو دی ای ورژن 12 تحلیل شدند. پس از ترکیب، ادغام و مقایسۀ مفاهیم، چهار مقولۀ مشترک زمینه‌ای میان کاربران زن و مرد متأهل شامل (اعتیاد به چت با جنس مخالف، تجربۀ خانوادۀ سنتی، چت علاج رفع تنهایی، سرگرمی و گذران وقت،) کشف شد؛ همچنین دو مقولۀ خاص کاربران زن متأهل شامل (اختفای تأهل و پرهیز از دیدار حضوری) و دو مقولۀ خاص کاربران مرد متأهل شامل (حس آزادی در انتخاب همسر دوم و تمایل به ازدواج سفید) نیز به دست آمد. پس از تحلیل خط داستانی مشارکت‌کنندگان مقولۀ هسته تحت عنوان « مقاومت در برابر کم‌رضایتی زناشویی» آشکار شد.