جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور

چکیده:
این پژوهش با بررسی رمان­های جزیره‏ی سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور در پی تحلیل موقعیت اجتماعی و میزان خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن در جامعه معاصر ایران است. شاخص­های مدرنیته و جدال دائمی زن در برخورد با این شاخص­ها بررسی می­گردد.با روش واسازی یا روایت مجدد داستان می­توان پی­برد که زنان داستان از چه میزان خودآگاهی و سوژه­بودگی برخوردارند. مضمون اصلی دو کتاب؛ جریان گفت­وگوی درونی است. اما بزرگترین کشاکشی که شخصیت اصلی (هستی) را به مبارزه برای پیدا کردن خود می­خواند، تجربه­های او در زندگی احساسی (دوراهی سلیم ـ مراد) است.تحلیل داستان نشان می­دهد که شخصیت اصلی داستان در فرایندی از تحول روحی‏ و فکری از سرگردانی به خودآگاهی؛ می­رسد.